MÜBSE hírlevél: Sérelemdíj térítésének értékelése + Biztosító választásnál mérlegelendő szempontok2014-12-28 17:02:07

HÍRLEVÉL 2014. október
2014-10-17              forrás: www.mubse.hu


1. A sérelemdíj térítésének értékelése a biztosítási ajánlatokban

A biztosítási évforduló közeledésére tekintettel az ügyvédi felelősségbiztosítást ajánló biztosítók ismét megkeresik a területi kamarákat és az ügyvédeket ajánlataikkal. Ez természetes. Megkeresik a Magyar Ügyvédi Kamarát is, hogy minősítse a feltételeiket, de ezeket a megkereséseket a Magyar Ügyvédi Kamarának azért kell elhárítani, mert az Üt. 13. § (3) bekezdés e) pontja értelmében az ügyvédi felelősségbiztosítás megfelelőségének minősítése a területi kamarák (elsőfokú) hatásköre, ezért az ilyen megkereséseket a Magyar Ügyvédi Kamarának azzal kell elhárítania, hogy forduljanak a területi ügyvédi kamarához.
Az üzleti biztosítók általunk megismert leveleinek tartalmára tekintettel a MÜBSE felhívja az ország ügyvédeinek figyelmét, hogy a nem vagyoni kártérítés helyébe lépő sérelemdíj felelősségbiztosítás alapján történő térítése általában nem tekinthető valamely biztosító részéről a törvényben írtakhoz képest többletszolgáltatásnak, azaz az nem függvénye a biztosítási feltételeknek, mert a Ptk. 6:470 § (1) bekezdés azt törvénynél fogva valamennyi felelősségbiztosító általános kötelezettségévé teszi.
A fentiekre azért is indokolt a figyelmet külön is felhívni, mert a Ptk. szövegének elfogadása után, de még a hatálybalépését megelőzően került sor a 6:470 § (1) bekezdésének kiegészítésére, ennek során a felelősségbiztosítónak a sérelemdíjra is fennálló mentesítési kötelezettsége törvénybe iktatására, amely tehát az Országgyűlés által elfogadott eredeti Ptk. szövegének még nem képezte részét, ezért az kevéssé közismert, ugyanakkor egyes felelősségbiztosítók ajánlattételeik kísérőleveleiben ezekre, mint általuk a törvényi kötelezettségen túlmenő, extra szolgáltatásra hivatkoznak, holott az általánosságban valamennyi biztosító törvényből fakadó kötelme.
Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy bár a Ptké. 55. § (2) bekezdése szűk körben az átmeneti időre (a Ptk. hatálybalépését megelőzően létrejött felelősségbiztosítási szerződések esetében) kétségtelenül csak olyan mértékben és feltételekkel írja elő a biztosító sérelemdíj címén fennálló helytállási kötelezettséget, amilyen mértékben és feltételekkel a nem vagyoni károk megtérítésére a Ptk. hatálybalépését megelőzően köteles lett volna, de egyrészt az ügyvédi műhibából eredő kárigények érvényesítése során a nem vagyoni kárért korábban fennállt helytállási kötelezettség, és a Ptk. alapján a sérelemdíjért fennálló helytállási kötelezettség érvényesülési körében gyakorlatilag nem, vagy alig mutatkozik különbség,  másrészt a MÜBSE 2014. április 28-án biztosítási feltételeibe a következő rendelkezést iktatta és ezzel a biztosítottakra kedvezően módosította biztosítási feltételeit attól függetlenül, hogy a szerződéskötés az új vagy a régi Ptk. hatályának fennállása ideje alatt történt:
„II.b/. Az a/. pontban meghatározottakkal összefüggésben más személyiségi jogának megsértéséből eredő olyan nem vagyoni sérelem okozása, amelyért a biztosított vagy alkalmazottja, vagy mint kirendelt védő, pártfogó ügyvéd, gyám, gondnok, ügygondnok, hagyaték gondozója, végrendeleti végrehajtó, végrendeleti, hagyatéki felszámoló, ügyvédi letét kezelője (pénz, - érték őrzésének kivételével) a magyar jog szabályai szerint (Ptk. 2:52 §) sérelemdíj megfizetésére köteles.”
 harmadrészt a most piacra lépő biztosítók esetén ennek a „többletvállalásnak” nincs, nem is lehet szerepe, hiszen piacra lépésük időpontjára tekintettel esetükben fogalmilag kizárt, hogy az ügyvédi felelősségbiztosítási szerződést az 1959. évi Ptk. hatálya alatt kötötte volna meg biztosítottjuk. Kérjük, hogy a fentieket a MÜBSE és az üzleti biztosítók ajánlatainak mérlegelésekor a kollegák figyelmébe ajánlani szíveskedjenek.

2. 2015. évben a biztosító választásánál mérlegelendő egyes szempontok

A versenybiztosítók ajánlatai szigorúan véve, - a díjmérték tekintetében – kedvezőbbek, mint az Egyesületé, de a MÜBSE a biztosítási díj és tagdíj ellenében további szolgáltatásokat is nyújt. Így a széles körűvé vált segélyezés, szakmai tanácsadás kárbejelentés esetén az érintett ügyvéd számára, oktató anyagok folyamatos elérésének biztosítása elektronikus úton, személyes telefonos kapcsolattartás lehetősége a tagokkal, szoros kapcsolat és folyamatos adatszolgáltatás a területi kamarák részére, az egyéni problémák és igények méltányos kezelése, és nem utolsó sorban más biztosítók által alkalmazott késedelmi kamat, pótdíj, adminisztrációs díj alkalmazásának mellőzése. A kárelbírálást nagy biztosítási gyakorlattal rendelkező ügyvédek végzik, ami annak szakmaiságát megnyugtatóan biztosítja.
Ebben az évben a tagság 60 %-a kapott három havi biztosítási díjjóváírást, ami díj szempontból is versenyképessé teszi az érintett kollégáknál díjainkat. Remény van arra is, hogy kisebb mértékű díjjóváírásra legyen lehetőség a jövő évben is függően a díjtartalék további alakulásától.


Kérjük kollégáinkat, hogy a versenybiztosítói ajánlatoknál döntésük előtt a fentieket is mérlegeljék.

 

Dr. Csenterics Ferenc Dr. Gábor László
elnökügyvezető igazgató
Vissza